Regulamin konkursu Adobe Creative Cloud

1. Organizator i czas trwania Konkursu

 1. Organizatorem Konkursu „Adobe Creative Cloud”, zwanego dalej „Konkursem” jest Blog Futomaki.pl zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs rozpoczyna się dnia 26 listopada 2012 r.
 3. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń, to godzina 23:59 2 grudnia 2012 r.
 4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na łamach Blogu Futomaki.pl, nie wcześniej niż 3 grudnia 2012 r., ale nie później niż 10 grudnia 2012 r.
 5. Sponsorem nagród w Konkursie jest firma Adobe Systems Eastern Europe, ul. Prusa 2, 00-493 Warszawa
 6. Miejscem odbywania się Konkursu jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne za wyjątkiem wymienionych w punkcie 2.3 tego Regulaminu.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest pełnoletność lub uprzednia pisemna zgoda opiekuna prawnego w przypadku osób niepełnoletnich.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału Organizatorzy, pracownicy Sponsora, oraz inne osoby biorące bezpośredni udział w prowadzeniu Konkursu.

3. Zadanie Konkursowe

 1. Zadanie Konkursowe polega na przygotowaniu zdjęcia, grafiki, filmu, animacji lub piosenki, które odpowiedzą na Pytanie Konkursowe – „Czym jest dla Ciebie kreatywność?”.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucania prac wedle własnego uznania, w szczególności niezgodnych z obowiązującym prawem i/lub zawierających treści niemoralne lub obraźliwe.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac niespełniających wymogów określonych w punktach 4.1 i 4.2 tego Regulaminu.

4. Dostarczenie Prac Konkursowych

 1. W przypadku zdjęć i grafik, prace powinny zostać przesłane w postaci pliku JPG, o rozdzielczości nie przekraczającej 1400 pikseli na dłuższym boku, ale nie mniejszej niż 700 pikseli na boku krótszym, z poziomem kompresji nie wpływającym negatywnie na postrzeganą jakość, na adres e-mail konkurs_adobe@futomaki.pl.
 2. W przypadku filmów, animacji i piosenek, praca powinna zostać umieszczona na stronie youtube.com, a jej indywidualny adres URL przesłany na e-mail konkurs_adobe@futomaki.pl.

5. Przebieg Konkursu

 1. Oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu dokonuje jego Organizator. Decyzje Organizatora są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
 2. Po zapoznaniu się ze wszystkimi nadesłanymi pracami, Organizator Zwycięzcę Konkursu.
 3. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, której pracę Organizator uzna za najlepiej spełniającą Zadanie Konkursowe. W swej decyzji Organizator będzie się opierał na swoich subiektywnych wrażeniach estetycznych wywołanych poszczególnymi pracami.
 4. Nagrodą w konkursie jest subskrybcja roczna Adobe Creative Cloud.
 5. W przypadku, gdy Uczestnik Konkursu nadeśle więcej niż jedną pracę, w Konkursie zostanie uwzględniona tylko i wyłącznie ta praca Uczestnika, która trafiła do Organizatora jako pierwsza.
 6. Biorąc udział w Konkursie i nadsyłając swoje Zgłoszenie Konkursowe, Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 7. Biorąc udział w Konkursie i nadsyłając swoje Zgłoszenie Konkursowe, Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora swojej pracy w trakcie i po zakończeniu konkursu, poprzez jej publiczne udostępnianie na łamach Bloga Futomaki.pl, a także w innych miejscach sieciowych związanych z Blogiem Futomaki.pl, takich jak między innymi, ale nie wyłącznie, sieci Facebook.com, Twitter.com i Plus.google.com.
 8. Biorąc udział w Konkursie i nadsyłając swoje Zgłoszenie Konkursowe, Uczestnik wyraża zgodę na modyfikację swojej pracy w zakresie niezbędnym do realizacji punktu 5.7 tego regulaminu. Mogą to być między innymi, ale nie wyłącznie, takie zmiany jak przeskalowanie i zmiana przestrzeni barw.
 9. Biorąc udział w Konkursie i nadsyłając swoje Zgłoszenie Konkursowe, Uczestnik oświadcza, że nadesłana praca jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich innych podmiotów.

6. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość działania poczty internetowej i ewentualne zaginięcia zgłoszeń.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub nie doręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu Nagrody do Zwycięzcy Konkursu wynikające z winy Sponsora.

7. Odbiór nagrody

 1. Zwycięzca Konkursu zostanie ogłoszony przez Organizatora Konkursu na łamach Blogu Futomaki.pl w terminie określonym w punkcie 1.4 tego regulaminu.
 2. Informacje pozwalające na odbiór nagrody zostaną przesłane na adres e-mail, z którego Zwycięzca wysłał swoją pracę zgodnie z punktami 4.1 lub 4.2 tego regulaminu.
 3. Za wygrane nagrody nie przysługuje uczestnikom ekwiwalent pieniężny.
 4. Odpowiedzialność za dostarczenie nagrody Zwycięzcy ponosi Sponsor.

8. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronach Bloga Futomaki.pl. Wszelkie pozostałe informacje o Konkursie dostępne na stronach Bloga Futomaki.pl i w innych miejscach mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Biorąc udział w Konkursie i nadsyłając swoje Zgłoszenie Konkursowe, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady Konkursu zawarte w niniejszym regulaminie.